Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 
 
 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” działanie 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2. „Bezpieczeństwo ekologiczne”
Dnia 30 stycznia 2014 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 681 026,03 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 544 820,82 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 136 205,21 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
W ramach projektu zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem z napędem na wszystkie osie. Realizacja inwestycji pozwoli na całkowite wypełnienie misji strażaków, która zakłada podejmowanie wszelkich działań na rzecz ratowania zagrożonego życia i zdrowia ludzkiego, wszelkiego mienia i środowiska naturalnego - nawet z narażeniem własnego życia.
 
 
 

Realizacja RPO WiM

Gmina Kurzętnik zakończyła realizację projektu pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu wyniosły 349 556,29 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 279 645,03 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 69 911,26 zł stanowił wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Inwestycja objęła działania zmierzające do:    
  • poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń wskutek przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy przyjazne dla środowiska;
  • obniżenia kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej.
  
 
Nowa kotłownia w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
 
 
 
Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej w Tereszewie
 
 
 
Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
 
W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 03.06.2014 r. 
podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. 

Całkowita wartość projektu:  365 978,88 zł
Kwota dofinansowania: 292 783,10 zł
Dnia 03.03.2014 r. Gmina Kurzętnik ogłosiła przetarg nieograniczony na realizacje inwestycji pn. Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik
 
Dnia 03.04.2014 r. wyłoniono wykonawcę robót P.H.U. „DOMVIS” Zdzisław Dąbrowski Pacółtowo 49 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, z którym dnia 08.04.2014 w Urzędzie Gminy w Kurzętniku podpisano umowę.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik

 
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” działanie 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2.1 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Dnia 30 grudnia 2013 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 578 440,00 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju
 
Regionalnego 462 752,00 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 115 688,00 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest zmiana systemu ogrzewania w trzech szkołach na terenie Gminy Kurzętnik:
  1. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
  2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim,
  3. Szkoła Podstawowa w Tereszewie
W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostaną 3 kotłownie w obiektach użyteczności publicznej - w miejsce kotłowni o nieekologicznych rozwiązaniach powstaną 3 obiekty wykorzystujące do celów energetycznych odnawialne źródła energii (biomasa - brykiet trocinowy).
 
Projekt realizowany będzie w 2014 roku.

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002