Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim

  • 22-01-2020
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 
 
 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzoziu Lubawskim”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” działanie 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2. „Bezpieczeństwo ekologiczne”
Dnia 30 stycznia 2014 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 681 026,03 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 544 820,82 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 136 205,21 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
W ramach projektu zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem z napędem na wszystkie osie. Realizacja inwestycji pozwoli na całkowite wypełnienie misji strażaków, która zakłada podejmowanie wszelkich działań na rzecz ratowania zagrożonego życia i zdrowia ludzkiego, wszelkiego mienia i środowiska naturalnego - nawet z narażeniem własnego życia.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją