Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik

  • 14-06-2019
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” działanie 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2.1 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Dnia 30 grudnia 2013 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 578 440,00 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju
 
Regionalnego 462 752,00 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 115 688,00 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest zmiana systemu ogrzewania w trzech szkołach na terenie Gminy Kurzętnik:
  1. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
  2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim,
  3. Szkoła Podstawowa w Tereszewie
W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostaną 3 kotłownie w obiektach użyteczności publicznej - w miejsce kotłowni o nieekologicznych rozwiązaniach powstaną 3 obiekty wykorzystujące do celów energetycznych odnawialne źródła energii (biomasa - brykiet trocinowy).
 
Projekt realizowany będzie w 2014 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją