Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Stypendium Wójta

UCHWAŁA NR XXXI/279/17
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik uczniom szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik
uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
zwane dalej „stypendium wójta".
§ 2. Uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce mogą być przyznawane stypendia wójta w ramach
wydzielonych na ten cel w danym roku budżetowym środków w budżecie gminy.
§ 3. Stypendium wójta może być przyznane uczniowi szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina
Kurzętnik i nie ma ono charakteru socjalnego.
§ 4. Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i klas I-III
gimnazjów oraz ich absolwentom.
§ 5. 1. Stypendium wójta przyznaje się za osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym i drugim półroczu
każdego roku szkolnego.
2. Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy -
od lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy - od lipca do listopada.
§ 6. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogą ubiegać się o stypendium:
1) jeśli uzyskali w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum średnią ocen, co najmniej 4,
75 i zachowanie, co najmniej bardzo dobre oraz nie uzyskali w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej
i końcowej ocen dostatecznych,
2) lub są laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
§ 7. 1. Wysokość stypendium wójta za wyniki w nauce:
Średnia ocen Zachowanie Miesięczna kwota stypendium
w złotych
4,75 - 5,00 Wzorowe lub bardzo dobre 80,00
5,01 – 5,50 Wzorowe lub bardzo dobre 120,00
5,51 – 6,00 Wzorowe lub bardzo dobre 170,00
2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty niezależnie od
średniej ocen otrzymują stypendium za każdy tytuł laureata jednorazowo w kwocie 500,00 złotych.
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 24 marca 2017 r.
Poz. 1298
3. Wójt Gminy Kurzętnik przyznaje jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych, uczniowi
szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji,
której mowa w § 10, za inne osiągnięcia uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
reprezentujących szkołę z załączeniem dokumentacji potwierdzającej reprezentowanie szkoły i osiągniętym
wyniku na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Warunkiem otrzymania stypendium jest zajęcie I-III miejsca
oraz uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z przedmiotu kierunkowego – powiązanego z zakresem
konkursu i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kurzętnik może przyznać za inne osiągnięcia
jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych, uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10.
§ 8. Stypendium wójta przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy
Kurzętnik w drodze zarządzenia.
§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wójta występuje wychowawca klasy.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium wójta rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana
zarządzeniem Wójta Gminy Kurzętnik zwana dalej „Komisją".
2. Skład Komisji stanowią:
a) Z-ca Wójta
b) Inspektor ds. oświaty
c) Podinspektor
d) Dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący a pod jego nieobecność wyznaczona przez niego na piśmie osoba.
4. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 2/3 jej członków.
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
§ 11. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kurzętnik w formie zarządzenia.
2. Od decyzji Wójta Gminy Kurzętnik odwołanie nie przysługuje.
§ 12. 1. Wójt Gminy Kurzętnik może cofnąć przyznane stypendium wójta przed upływem okresu, na jaki
zostało przyznane w przypadku, gdy uczeń:
1) został zawieszony w prawach ucznia,
2) przeniósł się do innej szkoły poza teren Gminy Kurzętnik,
3) przerwał naukę,
4) popełnił czyn lub czyny powodujące wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
5) zrezygnował ze stypendium.
2. Stypendium wójta nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności wskazane, w ust. 1.
3. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza stypendysta zobowiązany jest do poinformowania Wójta Gminy
Kurzętnik o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
§ 13. 1. Stypendium wójta wypłacane jest na koniec każdego miesiąca na konto bankowe podane przez
rodzica/ prawnego opiekuna ucznia.
2. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują stypendium wójta za pięć miesięcy
jednorazowo na konto bankowe podane przez rodzica/ prawnego opiekuna ucznia.
§ 14. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium wójta przechowuje się w Urzędzie Gminy
w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39.
Dziennik Urzedowy Województwa Warminsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1298
§ 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Wójt Gminy Kurzętnik.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kurzętniku.
§ 17. Traci moc uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad
przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 maja 2012r, poz.1655).
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki
 
 
W dniu 26.03.2012r. Rada Gminy uchwaliła regulamin w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik dla uczniów za wyniki w nauce. 
Uczniowie będą mogli otrzymać co miesiąc stypendium za osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym i drugim półroczu każdego roku szkolnego. 
Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy - od lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy - od lipca do listopada.
 
 
Wysokość stypendium wójta za wyniki w nauce:
 
Średnia ocen
Zachowanie
Miesięczna kwota stypendium w złotych
4,75 - 5,00
Wzorowe lub bardzo dobre
80,00
5,01 – 5,50
Wzorowe lub bardzo dobre
120,00
5,51 – 6,00
Wzorowe lub bardzo dobre
170,00
 
Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty niezależnie od średniej ocen otrzymują stypendium za każdy tytuł laureata jednorazowo w kwocie 500, 00 złotych.
Wójt Gminy Kurzętnik przyznaje jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych ,uczniowi z terenu Gminy Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10, za:
a) osiągnięcia sportowe, plastyczne, muzyczne dla uczniów reprezentujących szkołę, może być przyznane uczniowi, który otrzymał celującą lub bardzo dobrą ocenę z przedmiotu kierunkowego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania i zajął 1, 2, 3 miejsce na konkursie co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
b) inne osiągnięcia uczniów reprezentujących szkołę na szczeblu co najmniej wojewódzkim i zajęcie 1, 2, 3 miejsce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kurzętnik może przyznać za inne osiągnięcia jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych ,uczniowi z terenu Gminy Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002