Pracownik młodociany

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

  • 28-03-2023
 
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika w 2023 roku wynosi:
 
 9.244,66 zł
w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
11.440,00 zł
w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe
290,58 zł
za każdy pełny miesiąc kształcenia - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Główny Urząd Statystyczny w komunikacie w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. z dnia 13 stycznia 2023 r. określił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. na poziomie 114, 4 (wzrost cen o 14,4%). Oznacza to, że kwoty bazowe dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wypłacane w 2023 r. są podwyższone o 14,4%.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją