Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach

  • 08-12-2020
„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”.
Dnia 28 października 2020 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku szkoły poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej. Dodatkowo nastąpi zmiana systemu ogrzewania szkoły na paliwo gazowe (propan) poprzez wykonanie nowej kotłowni w budynku ze zbiornikami podziemnymi.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Wnioskodawcy po roku 2021 oraz redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Wnioskodawcy po roku 2021.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 2 352318,74 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 872 738,84 zł. Pozostałą część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik. Inwestycja zostanie wykonana do końca sierpnia 2021 roku.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją