Aktywna świetlica

Aktywna świetlica

  • 07-07-2020
„Aktywna świetlica ”
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Aktywna świetlica”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.2. „Infrastruktura socjalna”.
 
Dnia 30 kwietnia 2020 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 166 437,83 zł, w tym wysokość dofinansowania 98 278,82 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest remont świetlicy wiejskiej w Nielbarku poprzez remont pomieszczeń szatni, WC i pomieszczenia porządkowego oraz budowa wiaty wolnostojącej.
 
Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury na rzecz integracji społecznej mieszkańców Gminy Kurzętnik oraz stworzenie infrastruktury na potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem.
 
Projekt realizowany będzie do maja 2021 roku.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją