Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku

  • 22-01-2020

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania

Dnia 31 marca 2020 roku Gmina Kurzętnik podpisała umowę z wykonawcą robót firmą ELEKTRO Sławomir Otrembski Cielęta ul. Bukowa 13.  Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Łukasz Lisiński z firmy „INŻ-BUD” Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Łukasz Lisiński ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1 631 921,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 320 124,58 zł. Pozostałą część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik. Inwestycja zostanie wykonana do 17 sierpnia 2020 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3.. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”
 
Dnia 29 lipca 2019 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1 644 852,82 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 330 586,42 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i dachu, wymianę okien w budynku, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Wnioskodawcy po roku 2020 oraz redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Wnioskodawcy po roku 2020
 
 
Projekt realizowany będzie w 2020 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją