Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi

  • 17-06-2019
 
„Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.2. „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów”
 
Dnia 25 czerwca 2018 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1 465 637,33 zł, w tym wysokość dofinansowania 970 800,00 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu są roboty budowlane związane z utworzeniem I etapu ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kurzętnik – Lipowiec. Zaprojektowano ścieżkę rowerową, z której mogą korzystać piesi o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 3,5 m. Jako infrastrukturę towarzyszącą ścieżce zaprojektowano budowę 7 stanowisk przeznaczonych do wypoczynku (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz wykonanie linii oświetlenia ścieżki. W wyniku realizacji projektu powstanie 2,62 km odcinek ścieżki rowerowej, która umożliwi połączenie szlaków rowerowych Gminy Kurzętnik ze szlakami rowerowymi na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
 
Głównym celem projektu jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Gminy Kurzętnik.
 
Projekt realizowany będzie w 2018 i 2019 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją