„Słoneczna Gmina”

  • 17-06-2019
 
Słoneczna Gmina
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Słoneczna Gmina”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
 
Dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 764 371,20 zł, w tym wysokość dofinansowania 649 715,52 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest budowa 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 0,11 MW. Inwestycją zostaną objęte następujące obiekty: Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Szkoła Podstawowa w Tereszewie, Zespół Szkół w Kurzętniku, Zespół Szkól w Marzęcicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Kurzętniku.
 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Kurzętnik oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Budowa instalacji fotowoltaicznych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną dostarczaną przez sieć zewnętrzną oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Projekt realizowany będzie w pierwszej połowie 2018 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją