Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim

  • 17-06-2019

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3. „Infrastruktura edukacyjna” , Poddziałanie 9.3.4. „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej”
 
Dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 822 370,81 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Projektowany zakres inwestycji zostanie zrealizowany jako zabudowa przestrzeni pomiędzy północnym a zachodnim skrzydłem budynku. W wyniku realizacji inwestycji powstaną następujące pomieszczenia: 4 sale lekcyjne, 4 łazienki, hall, wiatrołap/wózkowania, korytarz na antresoli oraz pomieszczenie pedagoga.
 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej, inwestycja w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Konieczność realizacji projektu wynika z zatwierdzenia reformy edukacji wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018. Aby móc dalej sprawnie kształcić dzieci niezbędne jest powiększenie placówki wobec planowanego zwiększenia ilości dzieci. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty wskaźnik rezultatu  - liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury, którego wartość w 2018 wyniesie 120 uczniów.
 
Projekt realizowany będzie w 2018 roku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją