STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2023

  • 07-06-2023
STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2023
 
Stypendium mogą otrzymać uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.
 
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek kulturalnych, prezesi klubów sportowych oraz rodzice/opiekunowie prawni ucznia za pośrednictwem w/w podmiotów uprawnionych do zgłaszania.
 
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 15 czerwca 2023 roku.
 
Wnioski składa się w Referacie Oświaty Gminy Kurzętnik.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym oraz Oświadczenie rodzica
 
Do pobrania:
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją