UCHWAŁA NR XXVIII/316/22 RADY GMINY KURZĘTNIK

  • 24-11-2022
UCHWAŁA NR XXVIII/316/22 RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik
Na podstawie art. 18 ust.2.pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ), art. 90t, ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. 2021, poz. 1915 ze zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie przyznawanego przez Wójta Gminy Kurzętnik stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.
§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1 określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały określa corocznie Rada Gminy Kurzętnik w uchwale budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/279/2017 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Goniszewski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją