UCHWAŁA NR XXVIII/315/22 RADY GMINY KURZĘTNIK

  • 24-11-2022
UCHWAŁA NR XXVIII/315/22 RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022roku, poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1915 ze zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Goniszewski
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją