Po innowacyjna gospodarka

Dotacje na innowacje

  • 14-06-2019
 
DOTACJE NA INNOWACJE
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
          
Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę
dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg,sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.
Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 6.2 Rozwój centrów obsługi inwestorów i eksporteróworaz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramachprzygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka
na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
Dnia 14 października 2013 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Ministrem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 11 514 630,17 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 787 435,64 zł.
Pozostała część kwoty w wysokości 1 727 194,53 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w msc. Nielbark i Kurzętnik, w wyniku czego powstanie:
- kanalizacja sanitarna o łącznej długości 6,260 mb
- sieć wodociągowa o łącznej długości 4,370 mb
- droga o łącznej długości 5,280 mb
- ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem
 
Projekt realizowany będzie w 2014 i 2015 roku.
 
Dnia 25.04.2014 r. Gmina Kurzętnik ogłosiła przetarg nieograniczony na realizacje inwestycji pn.
Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
Dnia 11.06.2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z którym dnia 17.06.2014 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku podczas konferencji prasowej podpisano umowę.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Po wyłonieniu wykonawcy zadania i podpisaniu umowy dnia 17 czerwca 2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane. W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i budowa drogi w Nielbarku oraz Kurzętniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach inwestycji pn. Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W czwartek 5 lutego 2015 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem w ramach zadania Uzbrojenie terenów w miejscowościach Kurzętnik i Nielbark poprzez budowę dróg i sieci wod.-kan” na kwotę 2 541 520,61 zł. Głównym Wykonawcą jest Zakład Handlowo- Usługowy Zdzisław Tobiasz ul. Sierakowskiego 1,, 14-300 Morąg. W ramach inwestycji zostanie wybudowany ciąg pieszo- rowerowy o szer. 2,5 m dł. 5.280,50 m oraz linia oświetleniowa (118 szt. lamp LED) o dł. 5292 m.
 
W związku z wyrażeniem zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania, dnia 29 maja 2015 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Ministrem Gospodarki aneks do umowy o dofinansowanie projektu, w którym przyznana pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 470 593,43 zł, a całkowita wartość projektu to 12 318 345,22 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zakończono realizację zadania pn. ,,Uzbrojenie terenów w miejscowości Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej’’

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją