Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 10 stycznia 2013 11:46


HotSpot
Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Urząd Gminy Kurzętnik (dalej: Operator) z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 39, 13-306 Kurzętnik.
 2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do HotSpot.
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem oficjalnej strony internetowej gminy Kurzętnik http://www.kurzetnik.pl i obowiązuje każdego, kto podłączy się do HotSpota. Użytkownik logując się do HotSpota wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2011 r. i może zostać zmieniony przez Operatora w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 3.

§2. Zobowiązania i zastrzeżenia Urzędu Gminy Kurzętnik.

 1. W ramach realizacji Usługi, Urząd Gminy Kurzętnik dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Urząd Gminy Kurzętnik zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 3. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 4. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 5. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 6. Operator nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.
 7. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych. Usługa darmowego Internetu zapewnia dostęp do stron www, poczty elektronicznej, e-administracji, e-bankowości i tym podobnych usług. Zabrania się korzystania z nielegalnego oprogramowania, programów P2P oraz pobierania utworów i/lub oprogramowania niezgodnego z prawem lub w sposób niezgodny z prawem. Operator ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do HotSpota Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z niniejszych zakazów.
 8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem HotSpota.
 9. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 10. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 256 kb/s (download) oraz 64 kb/s (upload). Miesięczny limit transferu danych nie więcej niż 750 MB dla użytkownika. Każdemu użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu przyznaje się indywidualny kod dostępu do sieci Internet w celu rozliczenia ograniczeń.
 11. Każda sesja trwa 60 minut - po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.
 12. Aby nawiązać połączenie należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W komputerze należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z jednym z SSIDów "hotspot-kurzetnik-ug1", "hotspot-kurzetnik-ug2", "hotspot-kurzetnik-ug3", "hotspot-kurzetnik-ug4".

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
  - przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  - przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  - masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  - rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  - odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,
  - permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 4. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania całego dostępu do systemu HotSpot.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 6. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§4. Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Urząd Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.
 2. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 3. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci,
  a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. Urząd nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  - utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  - ujawnienie danych użytkownika;
  - opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§5. Pomoc techniczna i reklamacje

 1. Użytkownik HotSpota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia
  lub problemów technicznych z nadajnikiem HotSpot.
 3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom, w ramach możliwości, przez pracowników Operatora, ma wyłącznie charakter
  grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora. Użytkownik korzysta ze wskazanej pomocy na własne ryzyko.

§6. Opłaty

      Użytkownik może korzystać z systemu HotSpot bez opłat.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Kurzętnik: http://www.kurzetnik.pl w menu HotSpot
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Poprawiony: czwartek, 10 stycznia 2013 12:44