Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kurzętnik. Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 13 stycznia 2014 11:54

W związku z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy Kurzętnik Zarządzeniem Nr 42/2013 z dnia 4 września 2013 r. przyjął Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kurzętnik.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568): wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Stosownie do art. 22 ust. 5 ww. ustawy w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

3, inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Konsekwencją ujęcia obiektów lub obszarów w gminnej ewidencji zabytków jest obowiązek uzyskania akceptacji organu ochrony zabytków dla planowanych przy nich działaniach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa, w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr. 156 poz.1118 ze zm.) stanowi natomiast, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez burmistrza. Ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, co oznacza, że obiekty i obszary w niej ujęte mogą być dodawane i ujmowane.

 

Zarządzenie 42/2013

Wykaz kart ewidencyjnych Gminnej Ewidencji Zabytków

Poprawiony: wtorek, 14 stycznia 2014 14:21