Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Informacja o projekcie - Subregion elbląski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
niedziela, 28 stycznia 2018 19:11

Ul2

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” rozpoczęło 01 października 2016r. realizację projektu Fundusz Usług Rozwojowych – subregion elbląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6: Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0002/16.

Celem projektu jest zrealizowanie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
z subregionu elbląskiego celów rozwojowych poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących
na obszarze Warmii i Mazur, w tym pracujących na własny rachunek w oparciu o dostęp do popytowego systemu finansowania usług rozwojowych.

Projekt skierowany jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/delegaturę/oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w subregionie elbląskim, nie będących w stanie upadłości lub likwidacji, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
  • osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek, w tym w szczególności: osób w wieku 50+ i osób z niskimi kwalifikacjami.

Subregion elbląski obejmuje obszar powiatów: braniewski, elbląski, m. Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski.

Efekty projektu

Dystrybucja środków unijnych przez Stowarzyszenie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP. Wpłynie to na zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

Działania

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako Operator będzie realizowało projekt od 1 października 2016r. do 31 marca 2019r., w ramach którego będzie organizowało wsparcie MŚP według następującego schematu:

  1. Rekrutacja MŚP.
  2. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz asysta w wyborze najkorzystniejszej usługi w systemie BUR – Baza Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).
  3. Udzielenie wsparcia MŚP (podpisanie umowy określającej warunki udzielenia wsparcia).
  4. Monitoring realizacji usługi rozwojowej wraz z prawidłowym jej rozliczeniem w systemie BUR (ocena usługi).
  5. Rozliczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Wartość projektu: 19 813 129,60PLN

Kwota dofinansowania: 16 603 072,40PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt z Operatorem:

Stowarzyszenie ”CREP”
ul. Józefa Piłsudskiego 11A

722 122 108