Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Aktualności
Sieć szkół w Gminie Kurzętnik od 01.09.2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 10:46

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.
Poz. 1403

 

UCHWAŁA NR XXXI/278/17
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a także określenia granic obwodów tych szkół do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ) po uzyskaniu pozytywnych opinii Kuratora Oświaty w Olsztynie i związków zawodowych, Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik oraz
granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Kurzętnik I, Kurzętnik II,
Lipowiec, Nielbark;
2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim z siedzibą w Brzoziu Lubawskim 43a, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko, Krzemieniewo, Romanowo;
3) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie z siedzibą Tereszewo 9a,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Tereszewo, Szafarnia, Kąciki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki, Tomaszewo, Otręba;
4) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki, Wawrowice;
§ 2. Ustala się plan sieci prowadzonych przez Gminę Kurzętnik klas drugich i trzecich dotychczasowych
publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klas trzecich dotychczasowych publicznych
gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych w ośmioletnich szkołach podstawowych, do których włączono dotychczasowe gimnazja oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) klasy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik prowadzi Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława
Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik, granice obwodu to
sołectwa: Kurzętnik I, Kurzętnik II, Lipowiec, Nielbark, Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko,
Krzemieniewo, Romanowo;
2) klasy Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach
ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik prowadzi Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21, granice obwodu to sołectwa: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki,
Wawrowice, Tereszewo, Szafarnia, Kąciki, Wielkie Bałówki, Małe Bałówki, Tomaszewo, Otręba.
§ 3. Ustala się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kurzętnik oraz granice ich obwodów od dnia 1 września 2019r.:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Kurzętnik I, Kurzętnik II,
Lipowiec, Nielbark;
2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim z siedzibą w Brzoziu Lubawskim 43a,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko,
Krzemieniewo, Romanowo;
3) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie z siedzibą w Tereszewie 9a,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Tereszewo, Szafarnia, Kąciki, Wielkie Bałówki,
Małe Bałówki, Tomaszewo, Otręba;
4) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21,
13-306 Kurzętnik do obwodu, której należą sołectwa: Marzęcice, Kamionka, Mikołajki, Wawrowice;
§ 4. Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 37 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 37, 13-306 Kurzętnik zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
§ 5. Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21 włącza się do
ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna 21,
13-306 Kurzętnik rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku;
2) kształcenie klasy I Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach
ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach z siedzibą w Marzęcicach ul. Szkolna
21, 13-306 Kurzętnik zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, a także określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kurzętnik.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 września
2017 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 12:50
 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 09:45

image_10W dniu 31.03.2017 r. w Szkole Podstwowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim odbyły się eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W ramach turnieju uczestnicy rozwiązywali test ogólny, test skrzyżowania i pokonywali na rowerach tor przeszkód.

Wyniki turnieju:

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 11:59
Więcej…
 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
piątek, 24 marca 2017 11:45

image_19W dniu 24.03.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy pożarniczej składający się z 30 pytań, jury przewodniczył starsz kapitan Tadeusz Ruczyński z Komendy Powiatowej PSP z Nowego Miasta Lubawskiego. Najlepszych uczestników nagrodził Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski.

Wyniki turnieju:

Poprawiony: sobota, 25 marca 2017 16:31
Więcej…
 
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 09 marca 2017 12:05

Zarządzenie Nr 14/2017

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 7 marca 2017 roku

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kurzętnik.

Poprawiony: czwartek, 09 marca 2017 12:10
Więcej…
 
Święto Babci i Dziadka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 19 stycznia 2017 15:14

Image_5

Ważne i piękne święto – Dzień Babci i Dziadka uroczyście, jak każdego roku, obchodzone są w placówkach oświatowych Gminy Kurzętnik. Dziś od rana świętowano w Zespole Szkół
w Marzęcicach, natomiast Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim zaprosiła na uroczystość do świetlicy wiejskiej.

Te wesołe uroczystości wypełnione występami, śpiewami, montażem słowno-muzycznym przyniosły babciom i dziadkom wiele pozytywnych wzruszeń. Po części artystycznej seniorów zaproszono na smaczny poczęstunek. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy oraz przedstawiciele władzy lokalnej.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 12